Batxillerat

El Batxillerat és una etapa educativa postobligatòria que facilita l’accés a la Universitat i a Cicles Formatius de Grau Superior. A La Salle Montcada, amb tres línies per curs, s’hi poden cursar dos Batxillerats diferents amb quatre itineraris: Batxillerat de Ciències i Tecnologia i Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.

Hi ha un bon grapat d’arguments per triar el nostre centre a l’hora d’estudiar aquesta etapa. Som una escola de llarga tradició que posem els anys d’experiència al servei de l’alumnat. Així, doncs, els podem oferir un ensenyament d’alta qualitat que es tradueix en bons resultats a les PAU, amb un percentatge d’aprovats gairebé sempre del 100%. L’horari intensiu facilita la conciliació dels estudis amb altres activitats com les extraescolars i deixa temps als estudiants per invertir a casa la dedicació necessària per garantir el seu èxit acadèmic. Tot aquest procés sempre es fa supervisat a través d’una tutoria individualitzada, que té al darrere un equip de professors cohesionat i experimentat. El Batxillerat de La Salle Montcada compta de gran reconeixement al municipi i a les comarques del Vallès Occidental i Oriental, de les quals acollim un bon nombre d’alumnes.

Pla d'estudi

Matèries comunes Matèries de modalitat Optatives

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Educació física
 • Filosofia
 • Història de la Filosofia
 • Història d'Espanya
 • Treball de recerca

Matèries de modalitat

Batxillerat Tecnològic

 • Matemàtiques
 • Física
 • Química
 • Tecnologia i Enginyeria
 • Dibuix Tècnic

Batxillerat Científic

 • Matemàtiques
 • Química
 • Biologia
 • Física

Batxillerat Social - Humanístic

 • Matemàtiques aplicades a les CCSS
 • Llengua i cultura llatines
 • Literatura Universal
 • Economia
 • Història del món contemporani

Optatives

1r Batxillerat

Anuals

 • Biomedicina
 • Funcionament de l'Empresa
 • Món Clàssic
 • Programació
 • Psicologia
 • 2a llengua estrangera (Francès)

Trimestrals

 • Religió (2 trimestres)
 • Estadística per al Treball de Recerca (1 trimestre)

2n Batxillerat

Anual

 • 2a llengua estrangera (Francès)

Trimestrals

 • Població i prosperitat
 • Entorn sostenible
 • Pau, justícia i responsabilitat

Coneix més del Batxillerat

El centre forma part d’una gran xarxa d’escoles de La Salle presents a tot el món, per a les quals l’educació en interioritat i en valors és el pilar del nostre Caràcter Propi.

Batxillerat Dual

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual. Aquest programa l’ha creat Academica Corporation per tal de preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu. A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes. Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

Coneix més del Batxillerat Dual

El centre forma part d’una gran xarxa d’escoles de La Salle presents a tot el món, per a les quals l’educació en interioritat i en valors és el pilar del nostre Caràcter Propi.